جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰
 

محوطه و انبارها

 

محوطه و انبارها         محوطه و انبارها

محوطه و انبارها         لندینگ گرافت

تجهیزات بندر

 

تجهیزات 2         محوطه عملیاتی

تجهیزات 1         تجهیزات 4

پهلوگیری شناور فلزی به اسکله بندر

 

 شناور فلزی 1        شناور فلزی 2

شناور فلزی 6        شناور فلزی 4

اسکله بندر

 

اسکله           اسکله

                                     اسکله

اسکله مسافری

 

 اسکله مسافری       اسکله مسافری

اسکله مسافری       اسکله مسافری

آموزش دریانوردان در نحوه استفاده از لایف رافت - خردادماه 89

 

آموزش لایف رافت       آموزش لایف رافت

آموزش لایف رافت       آموزش لایف رافت

پهلوگیری یک فروند بارج 2000 تنی برای اولین بار در بندر-مهرماه89

 

 بارج       بارج

 بارج       بارج

فعالیت یک فروند لندینگ کرافت در مسیر گناوه - خارگ

 

لندینگ گرافت        لندینگ گرافت

لندینگ گرافت        لندینگ گرافت