جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

اخبار

جلسه هماهنگی ،جهت ارتقاء کیفیت خدمات ایمنی شناورهای مسافری

جلسه هماهنگی ،جهت ارتقاء کیفیت خدمات ایمنی شناورهای مسافری
به منظور هماهنگی بین شناورهای متردد در مسیر گناوه به خارک و بر عکس در تاریخ 4/9/96 با حضور رئیس اداره بدر ودریانوردی گناوه و کارشناسان ذیربط و همچنین مالکین و فرماندهان شناورها، مواردی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ایمنی به تصویب رسید.

به منظور هماهنگی بین شناورهای متردد در مسیر گناوه به خارک و بر عکس در تاریخ 4/9/96 با حضور رئیس اداره بدر ودریانوردی گناوه

و کارشناسان ذیربط و همچنین مالکین و فرماندهان شناورها، موارد ذیل جهت ارتقاء کیفیت خدمات ایمنی به تصویب رسید.

1-مالکین و فرماندهان شناورها ملزم به رعایت تعداد مجاز مسافر بوده و تحت هیچ شرایطی اجازه جابجایی مسافر بیش از ظرفیت مقرر را

ندارند.

2-مالکین شناورها  پس از مطالعه قرارداد فروش بلیط اینترنتی، آن را امضا نموده و موظف به فراهم نمودن شرایط اجرای مفاد مندرج در

پیمان می باشند

3-با اجرایی شدن فروش بلیط بصورت اینترنتی و با توافق شرکتها صرفا یک نفر مسئول فروش بلیط می باشد

4-پس از جدا شدن شناور از اسکله، فرماندهان به هیچ عنوان اجازه رجعت به اسکله جهت سوار نمودن مسافر را ندارند

5-در صورت عدم رعایت موارد بند 1 و 4 برابر با مقررات دریایی ایران با فرماندهان شناورهای متخلف برخورد خواهد گردید وادامه

فعالیت آنها با تائید مجدد گواهینامه های دریانوردی توسط اداره امتحانات و امور دریانوردان خواهد بود.

 

 12

۴ آذر ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰
تعداد بازدید : ۲,۲۴۰