جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

شرکت ستاره سحابی

امروزه در تمام دنیا بویژه درممالک پیشرفته صنعتی ، ایجاد محیط کار ایمن و استفاده صحیح از وسایل و ابزار کار توآم با بهره گیری از تجهیزات ایمنی از ضروریات محیط کاری محسوب میشود ، این امر با توجه به وقوع حوادث و خطرات احتمالی که همواره افراد با ماشین آلات و دستگاههای مختلف یا بنحوی با اشتغالشان توآم می باشند ، جزء قوانین و مقرارت بین الملی کشورها گردیده است.

   درجامعه دریانوردی علاوه بر دقت عملی که در ارتباط با ایمنی شخصی افراد شخصاً به آن احتمام می ورزند ، بر اساس قوانین و مقررات سازمان جهانی دریانوردی IMOو کنوانسیون تصویبیSOLAS ، کلیه تجهیزات ایمنی دریایی در بازده زمانی مشخص می بایست تحت کنترل اساسی قرار و گواهینامه معتبر از شرکتهای موردتأئید سازمان بنادر دریانوردی و سایر موسسات رده بندی دریافت دارند ، بر این اساس شرکت سرویس تجهیزات ایمنی دریایی ستاره سحابی با اخذ مجوز از سازمان بنادرودریانوردی با مشخصه IMO Co No.:5357599 ،گواهینامه از موسسه رده بندی BV فرانسه و گواهینامه از موسسه رده بندی آسیا انجام بازرسی و سرویس لایف رافت (Life Raft)، لایف بوت (Life Boat)، در مدت دو سال و چند ماه با مرکزیت آن در بندر گناوه و نمایندگی در سراسر استان و سایر بنادرخلیج فارس ، نسبت به دریافت لایف رافتها در محل اسکله و تحویل مجدد آن در اسرع وقت ( مطابق با نظر مالک شناور از نظر زمانی ) نسبت به سرویس کامل لایف رافتها طبق روش و استاندارد تعریف شده در SOLAS   اقدام می نماید.

   شرکت سرویس تجهیزات ایمنی دریائی ستاره سحابی با توجه به اهمیت و احترام خاصی که برای دریا نوردان قائل می باشد ، اولین بار در سراسر خلیج فارس در اجرای آموزش دریانوردان محترم علاوه بر تصویر کردن نحوه استفاده از لایف رافت در پشت گواهینامه های صادره لایف رافت و ارائه CD آموزشی هنگام تحویل لایف رافت ، در اجرای آموزش عملی نحوه بستن لایف رافت بر روی شناور ، مهار آن با دستگاه HRU ، نحوه پرتاب آن به دریا ، روش سوارشدن افراد در دریا و نحوه بکارگیری از تجهیزات داخل لایف رافت را در مورخ 3/3/1389 در کانال بندر گناوه به مورد اجرا قرار داده و طبق برنامه تعیین شده و با هماهنگی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر  مورخ 22/7/89 مجدداً برنامه آموزشی عملی در خصوص نحوه استفاده از لایف رافت در کانال بندر بوشهر در محدوده اسکله بندر به مورد اجرا قرار داده شد.