جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

خدمات ورود و خروج شناورها

شناورها به هنگام ورود به دهانه بندر ، ورود خود را همراه با لیست ناخدا و ملوانان و شماره ثبت شناور بر روی کانال 16 به کنترل و مخابرات دریایی گناوه اعلام داشته و نسبت به تکمیل فرم ورودی و تأئید شرکت کشتیرانی تأئید کنترل و مخابرات دریایی و تأئید امور دریایی نسبت به نوبت ورود اقدام نمایند.

 انجام خدمات مربوط به خروجی شناورهای باری و مسافری

- صدور اجازه حرکت به کلیه شناورهای باری

- صدور اجازه حرکت به کلیه شناورهای مسافری

- تعویض و صدور مجدد اجازه حرکت به دلایل مختلف (تعویض ملوان ، ناخدا و تمدید تاریخ)

- صدور مجوز فعالیت به قایق های تفریحی در ایام نوروز هرساله

انجام خدمات مربوط به دریافت سوخت به کلیه شناورها(باری ، مسافری، تفریحی و خدماتی ) و تأئید آنها در سیستم اینترنتی

- ارائه معرفی نامه کتبی به شرکت پخش فرآورده های نفتی ( موتورلنج ها و کشتی های مسافری و شناورهای خدماتی )

- تأئید کلیه درخواست  های سوخت شناورها شامل (شماره ثبت، مانیفست، بارنامه، تاریخ ورود ومقصد با ذکر مایل دریایی ) در سیستم اینترنتی www.mogas.tejaratasan.ir