جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲
 

پاکسازی خور

-نظارت بر شرکت پاکسازی خور و محیط زیست دریایی
- نظارت بر شرکت پاکسازی خور در بندرگناوه(می بایست بصورت روزانه زباله های خور جمع آوری گردد)
- نظارت بر محیط زیست دریایی بندر گناوه و انجام گشت زنی با قایق استیجاری متعلق به شرکت کوشا سبز خلیج فارس که به عنوان پیمانکار اداره بندر و دریانوردی گناوه انجام این کار را بر عهده گرفته است .
-انجام گشت با موتور سیکلت سازمانی و ارائه گزارشات آلودگی نفتی و غیره... به ریاست محترم بندر
- برگزاری کلاسهای آموزشی در خصوص پاکیزگی محیط زیست دریایی و همچنین درنظر گرفتن جرایم برای شناورهای متخلف در زمینه آلودگی دریایی