چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹
 

فایو اس اداری

فایو اس اداری

سیستم پنج سین یا  5S است که مخفف پنج واژه ژاپنی است :

سوا کردن ( Seiri)    : یعنی جدا کردن و دور ریختن اقلام غیر ضروری که فضایی را در محیط کار اشغال می کنند و موجب از بین رفتن کارایی می شوند.

ساماندهی ( Seiton) : یعنی مرتب کردن اقلام مورد نیاز به نحوی که به آسانی بتوان به آنها دسترسی پیدا کرد .

سپیدی و پاکیزگی ( Seiso) : یعنی ایجاد محیط کاری تمیز و پاکیزه که موجب کارایی بیشتر می شود.

سعی در حفظ وضع مطلوب ( Seiketsu) :یعنی جلوگیری از به هم خوردن نظم و نظافت محیط کار با استفاده از روشهای استاندارد سازی.

سازمان یافتگی (Shitsuke): یعنی آموزش شیوه های درست کار به افراد و ایجاد عادت صحیح به جای عادت نادرست در آنها  

منافع بکار گیری   ۵S : از نظر فردی باعث ایجاد محیطی با نشاط همراه با رضایت شغلی کارکنان واز نظر سازمانی باعث ارتقای کیفیت ، بهبود رضایتمندی مشتری ، کاهش هزینه و استفاده بهتر از منابع و ارتقاء بهره وری می شود.